گره ها

راپل چیست

بيش از 100 نوع گره در حرفه هاى مختلف وجود دارد كه بيشترين تنوع آن براى گره ملوانى است. در ادامه به چند نوع گره كه در كار در ارتفاع مورد استفاده قرار ميگیرد اشاره ميشود.

انواع گره ها:

هشت ساده (simple eight) هشت یک لا (figured right):

اتصال سرطناب حمايت به كارابين و نفر صعود كننده یا به کارگاه.

هشت دولا:

اتصال سرطناب فرود به کارگاه.

هشت تعقيب (retraced figure of eight):

اتصال طناب و زدن گره هشت در حلقه بسته بعد از زدن گره باید اندازه ان را تنظيم نموده به طورى كه گره به خوبى بچسبد.

نه:

مانند گره ٨ است اما با یک نيم دور اضافه تر و با همان كاربرد كه در طناب استاتيک استفاده مى شود.

پله نردبان:

براى ساختن نردبان هاى غار نوردى و سخره نوردى استفاده مى شود.

ميكى موس:

براى کارگاه ها مورد استفاده قرار مى گیرد.

سردست:

براى اتصال دو رشته طناب هم قطر مورد استفاده قرار مى گيرد.

مشار (Mashar-French Prusik):

اين گره از خانواده هاى گره های جفت شونده است و براى خود حمايت فرد و یا صعود ميانى بكار مى رود. اين گره دو حالت مختلف دارد كه هم مى توان با طنابچه و هم با تسمه ان را زد.

دو سر طناب یک لا (fisher man):

اتصال دوسر طناب هم قطر به یكدیكر

دوسر طناب دولا (double fisher man):

اتصال دو سر طناب به يكديكر با ضريب اطمينان بيشتر به گره دو سر طناب یک لا و اتصال دوسر طناب غير هم قطر با اختلاف قطرى برابر حداكثر یک شماره

اتصال دو سر نوار (water knot):

حمايت (clove hitch mastwurf):

براى ثابت كردن طناب خود حمايت اين گره در محل کارگاه و بر روى كارابين اجرا مى شود.

حمایت (munter hitch hasmfast wurf):

براى حمایت صعود كننده يا فرود مورد استفاده قرار مى گیرد. اين گره را در مواقع ضرورى مى توان با بى گره ضامن قفل نمود.

نحوه قفل نمودن گره حمایت (زدن ضامن):

گره پروسیک براى خود حمایت هنكام فرود بكار مى رود. خاصيت اين گره جفت شدن بر روى طناب و بنا به همين خاصيت عمليات بالاكشى كاربرد دارد.

كارابين:

اين وسيله كه عمدتا به صورت فولادى هست جهت اتصال طناب ها و هارنس و ابزار كار استفاده ميشود كه در انواع جنس و شكل ظاهرى ميباشد.

هشتى:

حلقه بزرگ آن به كاربين انداخته و طناب را ازكمر داخل حلقه بزرگ كرده و طناب روى حلقه كوچک مى اندازیم.

هارنس و پديوم:

مجموعه اى بهم پیوسته از تسمه هاى نایلونى كه توسط قلاب یا دوخت در دور تنه بالا وتنه يايين ساخته ميشود كه جهت حفاظت بدن در برابر سقوط هاى احتمالى كاربرد دارد و شوک ناشى از سقوط در تمامى بدن پخش ميشود و ميتوان صعود و فرود مطمعن را انجام داد كه بايد از سينه صندلى دو تيكه جدا از هم استفاده نمود و در فاصله بين آن ها گره پروسيك زده شود

البته در مراحل حرفه اى تر و بحث تكاورى رنجرى از طنابچه ميتوان با زدن گره دو سر طناب به عنوان صندلى استفاده كرد.