سيمان كارى نما به روش طناب (rappel) بدون نياز به داربست