تميز كردن آجر به روش طناب (rappel) بدون نياز به داربست