بستن درز انقطاع به روش طناب (rappel) بدون نياز به داربست