نورپردازی نما به روش طناب (rappel) بدون نياز به داربست